H. Johannes Parochie Rotterdam

Locatie: Franciscus en Clara Hildegardiskerk

 

Home
Beheercommissie
Actueel
Voorgangers
Pastoraatsgroep
Diaconie
Vieringen
Jongeren
Kinderpagina
Adressen
Parochieagenda
Uit het kerkbestuur
Parochieblad
Organisatie
Onze koren
Cluster RRM
Historie
Links

Contact: info@franciscusenclara.nl

 

Brochure Hildegardiskerk


Er is een brochure verschenen over onze Hildegardiskerk. Hierin staat veel informatie over de kerk, ondersteund met vele foto's en plaatjes.

Deze brochure kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken:

 

BROCHURE HILDEGARDISKERK

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uitleg bij de stamboom van de parochie Franciscus & Clara 

De Reformatie, het afschuwelijke bombardement, de secularisatie, u vindt het er allemaal in terug!

De geschiedenis van de Franciscus en Clara parochie gaat terug tot het jaar 1709. Dat is ook het begin van de Franciscaanse betrokkenheid. Dus volgend jaar vieren we 300 jaar franciscaanse spiritualiteit!

Bepalend voor ons verleden is ook het afschuwelijke bombardement van de 14e mei 1940. Zowel de kerk van de Rosalia als die van de Antonius van Padua werden daarbij vernietigd. Zo ontstond in 1954 de parochie van Antonius en Rosalia.

Ingrijpend is ook de secularisatie in de zestiger jaren, de leegloop van de kerken, de leegloop van de stad. Eind zestiger jaren fuseren de parochie van de Verlosser en de parochie van Barbara tot Verlosser & Barbara. Hetzelfde gebeurt met de Hildegardis en de Antonius en Rosalia.

Opvallend is dat de parochie van de h. Familie om de een of andere reden, in die tijd, buiten de fusieperikelen is gebleven. Maar ook zij hebben de zestiger jaren niet ongemerkt aan zich voorbij zien gaan, hun kerkgebouw werd door een muur tot de helft teruggebracht.

Ieder van ons zal bij het zien van deze stamboom zijn of haar eigen herinneringen hebben. Want die stamboom, onze geschiedenis, is gemaakt door heel concrete mensen. Parochianen die hebben bijgedragen aan het present stellen van de kerk in dit deel van de Randstad, opdat het Evangelie van Jezus Christus gehoord en beleefd zou mogen worden.

Er zijn mensen die het bombardement hebben meegemaakt, die de geur van de brand soms nog ruiken, het verdriet, de angst, de pijn van de oorlog met zich meedragen. Er zijn mensen onder ons die het besluit hebben moeten nemen, met de pijn in hun hart, om hun kerk te sluiten, aan de eredienst te onttrekken. Er zijn mensen onder ons die hun ziel en zaligheid hebben gelegd in de bouw van een kleinere kerkruimte en nu weer proberen de draad van geloof en vertrouwen op te pakken. Er zijn ook mensen onder ons die gewoon blij zijn dat de Hildegardiskerk de nieuwe parochiekerk is geworden.

Dit alles, en nog veel meer, nemen we allemaal mee in onze nieuwe parochie.

Nog een enkel woord over de kaart die is uitgereikt tijdens de viering  op 6 januari 2008.  

De gebruikte kleuren zijn zogenaamde aardkleuren, passend bij de franciscaanse traditie. Het hemelsblauw, het groen van de hoop, het aquamarijn van het water, het gelig oranje van de vuurzee van mei 1940…

Op de achterkant het telefoonnummer, emailadres en de website.

En op de voorkant het Tau teken, onvoorwaardelijk verbonden met Franciscus en zijn volgelingen.

Met dank aan Ton Snepvangers voor het ontwerp.

Pastor Rob Lijesen

 Geschiedenis van onze parocihie                                                   omhoog

Geschiedenis H. Barbaraparochie

Deze parochie is opgericht in 1906 door pastoor E.A.M. Mersel. De eerste kerk, een houten kerkje aan de Pijperstraat, heeft 17 jaar gefunctioneerd. In september 1923 is de nieuwe Barbarakerk aan de Crooswijkseweg in gebruik genomen. Deze kerk had oorspronkelijk 1400 plaatsen. Deze kerk is in 1974 gesloten en het kerkgebouw is verkocht aan de gemeente Rotterdam. In 1977 is het kerkgebouw gesloopt. De bovenzaal van het parochiehuis aan de Tamboerstraat werd geschikt gemaakt voor een tijdelijke kerkgelegenheid. De zielzorg van de H. Barbaraparochie is tot 1968 toevertrouwd aan de wereldheren (bisdompriesters).

Geschiedenis parochie Allerh. Verlosser

Deze parochie is opgericht in 1947. De kerk aan de Goudse Rijweg, gebouwd in 1884, was tot dat moment een rectoraatskerk van de paters Redemptoristen en werd dus in 1947 parochiekerk. De kerk heeft 1000 plaatsen. De aanleiding tot oprichting van deze parochie bestond in het feit dat een aantal kerken in de binnenstad van Rotterdam als gevolg van het bombardement in 1940 waren verwoest. De parochiegrenzen moesten opnieuw worden vastgesteld met als gevolg de oprichting van deze parochie in 1947. Deze kerk is in 1978 gesloten. Het gebouw is geplaatst op de monumentenlijst en dient nog steeds als studenten/jongerenhuisvesting.

Geschiedenis parochie Allerh. Verlosser en H. Barbara

In 1968 zijn beide hierboven vermelde parochies opgeheven en is de parochie van de Allerh. Verlosser en H. Barbara opgericht. In dat jaar zijn de laatste wereldheren vertrokken en als eerste pastoor van deze nieuwe parochie werd benoemd pater Berkhout CsSR, de laatste pastoor van de parochie van de Allerh. Verlosser. Als gevolg van het vertrek van de wereldheren, kwam de pastorie aan de Crooswijkseweg 38 leeg te staan.

Vanaf 1969 hebben de zusters van de sociëteit van JMJ deze pastorie betrokken na bouwkundige aanpassingen als vervanging van hun klooster aan de Isaac Hubertstraat. Ter vervanging van de tijdelijke kerkgelegenheid in het parochiehuis in de Tamboerstraat (zie hierboven) zijn alle mogelijkheden onderzocht voor een definitieve kerkgelegenheid. Hiervoor werd een bouwcommissie ingesteld onder leiding van pater Gijs van Wijk CsSR. De achtertuin van de v.m.pastorie (daarna zusterhuis) aan de Crooswijkseweg 38 werd geschikt geacht voor de bouw van een bescheiden kerkje, 175 zitplaatsen. Als gevolg van het feit dat de keuken bij de kerkzaal werd betrokken, moest in het pand Crooswijkseweg 38 een aantal rigoureuze verbouwingen plaats vinden.

In november 1979 is de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkje, dat eind maart 1980 in gebruik is genomen en enige tijd later door mgr. A. Simonis werd geconsacreerd.

Op 15 maart 1981 is de laatste redemptorist, pater Gijs van Wijk CsSR vertrokken. Pater J.A. Wienk OFM, kapelaan van de naburige Hildegardis en Antoniusparochie heeft vanaf dat moment de zielzorg over genomen en werd benoemd tot deservitor.

Vanaf 1985 hebben de Franciscanen een gemeenschappelijk pastoraat uitgeoefend over de parochies van de H. Lambertus, Hildegardis en Antonius en Verlosser en Barbara met als teamleider pater Cor Dam OFM, en de paters Gaskell OFM en Wienk OFM, als teamleden. Dit team heeft slechts een aantal jaren gefunctioneerd. Vervolgens is pater Wienk OFM benoemd tot pastoor van de Verlosser en Barbaraparochie.

In augustus 1997 hebben de zusters van de sociëteit van JMJ de parochie verlaten. Het pand aan de Crooswijkseweg 38 kwam leeg te staan. Door tussenkomst van het dekenaat is de parochie in contact getreden met de Surinaamse Parochie Petrus Donders. Dit heeft er toe geleid dat vanaf maart 1998 het kerkje en de v.m. pastorie/zusterhuis door beide parochies worden gebruikt. Opnieuw moest dit pand weer worden verbouwd. De ruimten in de kelder en op de begane grond zijn voor gezamenlijk gebruik, de ruimten op de 1e etage voor de secretariaten van beide parochies en de ruimten op de 2e etage en zolderverdieping werden geschikt gemaakt voor bewoning voor de beheerder en zijn gezin. Deze situatie duurt nog steeds voort.

Op 2 oktober 2000 is een eerste bespreking geweest op het Bisdom Rotterdam tussen de parochies van de Hildegardis en Antonius, de H. Familie en de Verlosser en Barbara om te komen tot een duurzame samenwerking tussen de 3 parochies. Hiervoor werd een stuurgroep ingesteld, samengesteld uit de 3 parochies onder leiding van de beleidsmedewerker van het dekenaat.

Per 1 juli 2002 is een nieuw federatief kerkbestuur benoemd voor de 3 parochies. De kerkbesturen van deze 3 parochies werden daardoor ontbonden. Het samenwerkingsverband tussen deze 3 parochies opereert onder de naam “Parochies Rotterdam Oud-Noord”.

Per 15 oktober 2002 werd deken A. Bosman benoemd tot administrator van de 3 parochies en kreeg pater J.A. Wienk OFM eervol ontslag als pastoor van de Parochie Verlosser en Barbara. Als vaste assistent is hij nog actief.

Per 1 oktober 2003 is pater H. Hessing MSC benoemd tot pastoor van de 3 samenwerkende parochies in Rotterdam Oud-Noord. Per deze datum volgde voor deken Bosman zijn eervol ontslag als administrator.

En we noemen haar…                                                                                  omhoog

Tijdens een gezamenlijke viering op zondag 10 juni 2007 hebben we met elkaar een naam voor de nieuwe parochie gekozen. Een parochie die de Bisschop op 1 januari 2008 hoopt op te richten. We kozen een nieuwe naam, niet alleen voor vandaag maar ook voor morgen, voor de toekomst! Daarom mochten de kinderen van de kindernevendienst ook stemmen. Zij moeten er het langst mee doen…

Nog heel even hoe we aan die vier namen zijn gekomen. Een jaar geleden hebben we aan u gevraagd om namen aan te dragen voor de nieuwe parochie in Rotterdam Noord. Opvallend was dat er namen bij zaten die meerdere malen werden genoemd. Er zaten ook namen bij, waarvan bij voorbaat al vast stond, dat de Bisschop die niet zou overnemen. Bijvoorbeeld als er in deze stad al een parochie was met dezelfde naam. Dat zou enkel en alleen verwarring scheppen.

De vier namen waaruit gekozen kon worden hebben allemaal de goedkeuring en de zegen van de Bisschop. De gekozen naam zal hij zondermeer overnemen.

Om misverstanden te voorkomen: we hebben geen nieuwe naam voor het gebouw gekozen, dat blijft Hildegardiskerk.

De vier namen waaruit men kon kiezen waren: Martinus, Willibrord, Franciscus, Franciscus & Clara.

Met een grote meerderheid van stemmen kozen de aanwezigen voor de naam:

 

                                    R.K. Parochie Franciscus & Clara

 

Over deze twee heilige werd bij de uitleg het volgende verteld: Franciscus, vandaag de dag is hij nog steeds populair in de goede zin van het woord. Hij is van de mensen. Katholiek Rotterdam weet dat als geen ander. Over twee jaar vieren we 300 jaar onafgebroken franciscaanse aanwezigheid in onze stad! Franciscus heeft ook iets met de natuur, het milieu. Hij staat voor een verantwoord omgaan met moeder aarde… Maar er is meer, ligt misschien gevoeliger, maar wel actueel. In 1219 voegt Franciscus zich bij het leger van de Kruisvaarders, echter niet om te vechten maar om de sultan te ontmoeten. Eeuwen later wordt over die ontmoeting het volgende geschreven: ‘Evangelie en Koran hebben hier elkaar voor het eerst ontmoet in een liefdevolle situatie.’ Twee gelovige mensen, een christen en een moslim, spreken over hun geloof en hun heilige boeken. Zij zijn uit elkaar gegaan met een groot respect voor elkaars overtuiging en hun wijze van geloofsbeleving. Maar ook met spijt dat twee mensen die elkaar zo dierbaar waren geworden, niet elkaars geloof konden delen.

Clara van Assisi

Zonder haar is Franciscus niet compleet, zonder haar doe je Franciscus te kort, zonder haar kan je Franciscus niet begrijpen. Ze is een markante vrouw die goed haar overtuiging onder woorden kan brengen. Misschien schuilt in haar wel het geheim dat de Franciscaanse spiritualiteit zo’n zich zo ontwikkelt heeft tot vandaag de dag. Ze wilde leven vanuit het Evangelie, hield niet van franje, het gaat om de kern: Gods wil verwezenlijken. De een kan niet zonder de ander. Franciscus kan niet zonder Clara en Clara niet zonder Franciscus. Zou het daarom zijn dan op de rechter maasoever het St. Franciscus gasthuis huis staat en op de linker maasoever het St. Clara ziekenhuis? Noord kan niet zonder zuid…. Toch? Daarom draagt de nieuwe parochie de naam: Franciscus en Clara!

Uitslag van de stemming

18 voor Willibrord, 24 voor Martinus, 66 voor Franciscus, 113 voor Franciscus & Clara!

En de kinderen?

De kinderen mochten ook stemmen omdat zij er het langst mee moeten doen. Slechts 3 stemmen gingen de Apostel der Friezen: Willibrord, 6 stemmen gingen naar de goede Martinus, 13 naar Franciscus en 0 (geen enkele dus) naar Franciscus & Clara! We hebben ze opgezadeld met een naam waar ze maar op één manier van af kunnen komen: gewoon, als ze oud genoeg zijn, nog een keer te gaan fuseren!

omhoog